Värmdö Freestyle Mogul Team

STYRDOKUMENT GÄLLANDE DROGPOLICY

GEMENSKAP - GLÄDJE - SÄKER - UTVECKLING

ANSVAR

Som idrottsförening har Värmdö Freestyle MT ett ansvar i att stödja och utveckla barn och ungdomar. Förutom att barnen och ungdomarna utvecklas i sin puckelskidåkning så ska de också utvecklas till att bli självständiga, trygga och hälsomedvetna individer.

Värmdö Freestyle MT ställer sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att minska alkoholkonsumtionen och drogmissbruket. Som förening med stor ungdomsverksamhet har vi ett ansvar när det gäller idrottande ungdomars alkoholvanor och utsatthet för droger. Inom vår ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att sköta om sin kropp & hälsa. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre aktiva utgör en viktig faktor för våra barn och ungdomar. Det är i vardagsverksamheten som föreningen ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot alkoholens och drogernas skadeverkningar. Utgångspunkten måste vara att idrotten utgör en trygg miljö även ur alkohol- och drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta i sin tur ställer krav på föreningens ledare, som tillsammans med föräldrar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Styrelsen har ett huvudansvar gällande att de riktlinjer som tagits fram följs upp och att dessa förankras hos övriga ledare inom ramen för våra regelbundna ledarträffar och som i sin tur tar detta vidare med åkare och föräldrar i alla våra fyra barn- och ungdomsgrupper.

FÖLJANDE DEFINIREAS SOM EN DROG I VÅR POLICY

  • Tobak (snusning och rökning)
  • Alkohol
  • Narkotika och narkotikaliknande preparat (nätdroger, läkemedel, sniffning)
  • Dopningspreparat
  • Missriktat bruk av energidryck

VAD INNEBÄR VÅR POLICY

Tobak/alkohol

Vi tillåter ej barn och ungdomar under 18 år, att använda tobak eller alkohol inom vår verksamhet (ex. träning, tävling, läger). Om vi upptäcker att någon eller några av våra barn och ungdomar snusar, röker eller dricker alkohol tar vi kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare.

Alla över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför är det viktigt att föregå med gott exempel och inte använda tobak (snusa eller röka) eller överkonsumera alkohol inom föreningens verksamhet (ex. träning, tävling, läger). Det är ej tillåtet för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter uppträda berusad eller använda någon annan form av drog vid våra sammankomster. Detta gäller även alla former av langning. Ledare eller andra ansvariga inom föreningen som bryter mot dessa bestämmelser kan komma att få sitt medlemskap prövat och i värsta fall kan en uteslutning från Värmdö Freestyle MT bli aktuell efter prövning av styrelsen.

Narkotika/dopningspreparat

Allt bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vår föreningsverksamhet. Vår förening har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och dopning. Om vi misstänker/upptäcker att någon av våra åkare/medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopingpreparat agerar vi genom enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om personen är minderårig. Vid behov kan även kontakt med sociala myndigheter och/eller polis tagas.

Energidrycker

Överdrivet bruk av energidrycker är skadligt, framförallt för barn och ungdomar. Därför tar vår förening avstånd från dessa drycker och strävar efter att begränsa förekomsten bland våra medlemmar. Vi respekterar också de åldersgränser som branschen frivilligt infört.

Idrott och droger hör inte ihop

Idrott och droger hör inte ihop. Vi har därför utformat dessa riktlinjer som ska förhindra förekomst av droger i vår verksamhet. Genom policyn gör vår förening ett aktivt ställningstagande i arbetet mot droger bland barn och ungdomar.